Category: Rock

  9 comments

  1. Muzragore

   Reply
   God leerde Adam dat hij zich moest ‘laten dopen, ja, in water, in de naam van mijn eniggeboren Zoon, die vol genade en waarheid is, die Jezus Christus is’. In Amerika profeteerde Samuël de Lamaniet vijf jaar vóór de geboorte van de Heiland: ‘De Zoon Gods [komt] om allen te verlossen die in zijn naam zullen geloven’ (Helaman ).
  2. Mejora

   Reply
   ’ Jezus is de geliefde Zoon van God, in wie Hij welbehagen heeft gevonden — dit is zekerlijk gezegd door God Zelf. Dat was God die van Zichzelf getuigde maar vanuit een ander perspectief, het perspectief van de Geest in de hemel die van Zijn eigen incarnatie getuigt. Jezus is Zijn incarnatie, niet Zijn Zoon in de .
  3. Najind

   Reply
   krachtig bewezen is te zijn de Zoon van God, naar de Geest der heiligmaking, uit de opstanding der doden) namelijk Jezus Christus, onze Heere" Romeinen ,4 De eind van het jaar nadert en zoals altijd men zal de geboorte verhaal uit de kast halen en voor even over vrede op aarde gaan praten. Wij als Bijbelgelovigen behoren beter te weten.
  4. Dotilar

   Reply
   Jezus is het Woord van God. Het tweede wat de Bijbel ons leert, is dat God zegt dat, zoals Hij vroeger door profeten tot zijn volk sprak, Hij nu door Zijn Zoon tot ons spreekt.(Hebreeën ).
  5. Dukora

   Reply
   In de evangeliën van Mattheüs, Markus en Lukas wordt Jezus regelmatig de “Zoon van God” genoemd door anderen. In het evangelie van Johannes noemt Jezus Zichzelf ook een aantal keren “Zoon van God.” In het Oude Testament worden mensen een aantal keren zoon/zonen van God genoemd. In Exodus en Hosea wordt Israël de zoon van.
  6. Shahn

   Reply
   Eén van de leerlingen, Nathanaël genaamd, zag al vroeg in dat Jezus de Zoon van God is, omdat Jezus zag en wist dat een gewoon mens zou kunnen weten. Joh () Nathanael antwoordde Hem: Rabbi, U bent de Zoon van God, U bent de koning van Israel.
  7. Akizragore

   Reply
   Ze heeft alleen maar van Jezus verteld. ‘Pappa,’ snikt San, ‘Ikke wil niet dood.’ ‘Wacht eens,’ zegt Mieke, ‘Ik zei dat de Zoon van God moest sterven. Zou hij het verkeerd verstaan hebben? De Zoon van God dat ben jij niet. Dat is Jezus.’ Don loopt met San naar de kast en laat uit de kinderbijbel een plaat van Jezus .
  8. Gronris

   Reply
   In de Bijbel wordt Jezus vaak ‘de Zoon van God’ genoemd (Johannes ).De term Zoon van God geeft te kennen dat God de Schepper of Bron is van het leven, ook van Jezus’ leven (Psalm ; Openbaring ).De Bijbel leert niet dat God letterlijk een kind verwekte op de manier waarop mensen kinderen voortbrengen.
  9. Arajar

   Reply
   dat geboren wordt, heilig worden genoemd en Zoon van God.” (Lucas ) Jezus Christus wordt aanbeden als God “Opdat in de Naam van Jezus zich alle knie zou buigen en alle tong zou belijden: Jezus Christus is Heer, tot eer van God de Vader!” (Fil. ) “En Hem (de Zoon) moeten alle engelen Gods huldigen” (Hebr. ).

  Leave a comment

  Your email address will not be published. Required fields are marked *